Privacy Verklaring

Stichting MOE respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat hebben we beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting MOE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (contactformulier+schouderklopjeformulier)
  • E-mailadres (contactformulier+schouderklopjeformulier)
  • Naam, adres, woonplaats, telefoon (Aanmelden Schouderklopje)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@mantelzorgersonderelkaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting MOE verwerkt uw persoonsgegevens om een passend antwoord te geven op uw vraag over Mantelzorg, dan wel met u hierover via de mail in contact te kunnen komen om u verder van dienst te zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting MOE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting MOE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de zorgvraag van u binnen de grenzen van de geldende privacyregels. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting MOE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mantelzorgersonderelkaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting MOE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting MOE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting MOE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mantelzorgersonderelkaar.nl

Contactgegevens

Stichting MOE, Borneostraat 14, 1521 BN Wormerveer, 06-44460693